Advertisements

Oden x Toki and Zoro x Hiyori Parallels

Advertisements

Oden met a 26 years old Toki.

Advertisements

Zoro met a 26 years old Hiyori.

Oden saved Toki and fainted.

Advertisements

Zoro saved Hiyori and fainted.

Advertisements

Toki treated Oden.

Hiyori treated Zoro.

*by mareolanaa

The Adventures Oden & Toki with Whitebeard

6 Things You Should Know about Kozuki Toki